Salgs- og leveringsbetingelser

Alminnelige salgsbetingelser

 

Disse salgs- og leveringebetingelser er gjeldende for alle tilbud, salg og leveranser med mindre annet er

skriftlig avtalt.

 

Alle priser er i norske kroner eksklusiv moms. Kjøper er inntil levering forpliktet til å akseptere endringer i

prisen som følge av dokumenterte økte omkostninger som følge av endring av valutakurser,

toll, skatter og avgifter som vedrører den avtalte leveranse.

 

Betaling skal skje den dato fakturaen angir som siste rettidige betalingsdato.

Skjer betaling etter forfallsdato, er selger berettiget til å beregne renter på 1,5 % pr påbegynt måned.

 

Selger forbeholder seg eiendomsretten til solgte varer, inntil hele kjøpesummen

med tillegg av eventuelle påløpne omkostninger er betalt i sin helhet jfr. panteloven paragraf 3-14 flg.

 

Ved manko eller mangler ved levering må kjøper straks kontakte selger skriftlig og

anføre hvori manko eller mangler består.

 

Et erstatningskrav overfor selger kan ikke overstige fakturabeløpet for den solgte gjenstand.

Toleranse på leverte produkter +/- 10%. Selger har ikke ansvar for skade eller tap som er følge av varens videre anvendelse. Selger svarer i ikke noe tilfelle for indirekte tap. Følgende omstendigheter medfører ansvarsfrihet,

når de inntreffer etter avtalens inngåelse og forhindre dens oppfyllelse (force majeure):

Arbeidskonflikter, steiker, lockout og enhver annen omstendighet som partene ikke er herre over,

så som brann, krig og sabotasje. Begge parter er berettiget til å oppheve avtalen når dens oppfyllelse blir umulig på grunn av noen av de nevnte omstendigheter.

 

Solgte varer mottas bare i retur etter forutgående avtale.

Returnering av varer skal skje for kjøpers rekning. Det pålegges kjøper et returneringsgebyr

på 10 % av fakturert beløp inklusiv moms.

Tilsmussede varer samt varer i brutt emballasje tas ikke i retur.

 

Enhver uoverensstemmelse i henhold til denne avtale avgjøres i henhold til norsk rett.

Retten settes på selgers sted. Viser ellers til norsk lov om kjøp og salg,

og alminnelige leveringsbetingelser for den plastbearbeidende industri.